Lainzer Tiergarten

Vstupná brána Lainzer Tor. Foto: Archív Daphne

Lainzer Tiergarten

Zvernica Lainzer Tiergarten, nachádzajúca sa na západnom okraji mesta Viedeň, bola z veľkej časti prenechaná prírode. Na ploche 2 450 hektárov ponúka pestré scenérie. Spolu s druhovo rozmanitým zastúpením živočíchov i rastlín tak predstavuje nielen prírodovedne zaujímavú lokalitu, ale aj obľúbenú rekreačnú a výletnú destináciu hlavného mesta Rakúska.

Vodné toky a plochy

Územím preteká niekoľko potokov a návštevníkov osvieži viac ako 10 pekne upravených studničiek či prameňov. Neďaleko najsevernejšej vstupnej brány, tzv. Pulverstampftor, tečie potok Rotwasser, patriaci medzi najväčšie potoky v Lainzer Tiergarten. Ústi do blízkej rieky Viedenky. Nachádzajú sa tu aj dva rybníky Grünauer Teich a Hohenauer Teich. Medzi typických obyvateľov žijúcich najmä v blízkosti čistých potokov a studničiek patria salamandry škvrnité (Salamandra salamandra).

Hermesvilla, známa ako „zámok snov“ cisárovnej Sissi, je dnes súčasťou Múzea mesta Viedeň. Foto: Archív Daphne
V máji a júni kvitnúci vstavačovec májový je typický škvrnitými listami. Foto: Šefferová Stanová

Lesy

Lainzer Tiergarten je súčasťou Viedenského lesa (“Wienerwald”), ktorý sa tiahne bezprostredne pred bránami Viedne. Väčšinu územia (80 percent) tvoria lesné plochy, pričom najhojnejším druhom stromu je buk lesný (Fagus sylvatica). Zásadný význam pre prežitie množstva lesných organizmov majú odumierajúce a mŕtve stromy. Na odumretých bukoch žije krásny fuzáč alpský (Rosalia alpina), ktorý sa v posledných rokoch vyskytoval vo Viedni iba vzácne. Možno tu nájsť zostatky dubových porastov so 400-ročnými dubmi s obvodom kmeňa viac ako štyri metre. Patria medzi najstaršie stromy - rastie tu dub červený (Quercus rubra)dub zimný (Quercus petraea)dub letný (Quercus robur) a dub cerový (Quercus cerris). Odumreté duby vyhľadáva vzácny fuzáč dubový (Plagionotus arcuatus), či náš najväčší chrobák roháč veľký (Lucanus cervus). Vo zverníkoch pri bráne Lainzer Tor žije jelenia, danielia, srnčia a muflónia zver. Usilujú sa tu o spätné vyšľachtenie tura divého, vyhubeného v roku 1627. Obora aj okraje lesa sú zaujímavé aj jediným výskytom orchidey známej netypickým ružovým guľovitým súkvetím, pavstavača hlavatého (Traunsteinera globosa), vo Viedni.

Z histórie

Prvá písomná zmienka o území pochádza z roku 1270, od polovice 15. storočia slúžilo ako cisársky poľovný revír. Súčasnú rozlohu dosiahol Lainzer Tiergarten v 18. storočí za vlády cisára Františka Jozefa I., jedného z najdlhšie panujúcich monarchov v dejinách. Aj dnes tu môžeme obdivovať impozantný „zámok snov“ Hermesvilla, ktorý dal postaviť pre svoju manželku, cisárovnú Sissi. Vila aj s okolitými budovami a stajňami bola dokončená v roku 1886. Možno tu navštíviť súkromné komnaty, reprezentačné miestnosti s umeleckými dielami, či nádherné gigantické lustre, vyzdobené stropy a nástenné maľby od Hansa Makarta, Gustava Klimta a Victora Tilgnera. Zaujímavosťou je, že ulica vedúca k vile bola jedna z prvých vo Viedni, ktorá mala elektrické osvetlenie a vila bola tiež jednou z prvých budov vo Viedni s telefónnym spojením. Od roku 1978 slúži na organizovanie výstav a je súčasťou Viedenského múzea.

Informačné tabule s mapou územia Lainzer Tor. Foto: Archív Daphne

Ochrana prírody

Viedenský les nebol chránený odnepamäti. V roku 1872 hrozilo, že sa štvrtina plochy lesa predá na výrub. Vtedy sa vďaka Josefovi Schöffelovi, s pomocou aktívnych novinárov, podarilo výrubu zabrániť. Od roku 1941 je už územie Lainzer Tiergarten prírodnou rezerváciou, od roku 2002 súčasťou Biosférickej rezervácie Viedenský les a od roku 2008 aj súčasťou lokalít Natura 2000. Do prírodnej rezervácie patrí aj prírodná lesná rezervácia Johannser Kogel. Na rozlohe cca 45 hektárov bola vyhlásená v roku 1972 a je ponechaná na výskum a prirodzený vývoj, bez možnosti vstupu návštevníkov.

Aj samotárska líška si v Lainzer Tiergarten našla svoj domov. Foto: Archív Daphne

Lúky

Lúky vo Viedenskom lese vznikli vyklčovaním a stáročným obhospodarovaním územia človekom. Aby nezarástli, je potrebné ich pravidelne kosiť a spásať. Dnes sa však vo Viedenskom lese pasie málo a aj preto patria lúky medzi najviac ohrozené biotopy. Z viac ako 80 prísne chránených voľne rastúcich druhov, poddruhov a odrôd orchideí možno nájsť na území Lainzer Tiergarten asi 20 z nich. Vzácne sa tu vyskytuje vstavač obyčajný (Orchis morio)vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis)vstavačovec Fuchsov (Dactylorhiza fuchsii), či päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea). Na vlhkých lúkach rastie kruštík močiarny (Epipactis palustris)vstavačovec strmolistý (Dactylorhiza incarnata), vstavač vojenský (Orchis militaris) a jarná forma neotiney počernej (Neotinea ustulata).

Vlhké lúky s prameniskovou vegetáciou obľubujú aj jedny z našich najmenších obojživelníkov - mloky bodkované (Triturus vulgaris). Ich dĺžka málokedy presiahne 6 centimetrov. Neodmysliteľnou súčasťou lúk sú motýle. Z celkovo 105 druhov denných motýľov, vyskytujúcich sa vo Viedni, bolo 74 zaznamenaných práve v Lainzer Tiergarten - napr. vidlochvost ovocný (Iphiclides podalirius) či babôčka admirálska (Vanessa atalanta). Z nočných druhov je bežný spriadač kostihojový (Euplagia quadripunctaria) a lišaj marinkový (Macroglossum stellatarum), vzhľadom a pohybom krídel pripomínajúci kolibríka.

Lainzer Tiergarten

Lainzer Tor. Foto: Archiv Daphne

Lainzer Tiergarten

Der Lainzer Tiergarten, am westlichen Stadtrand von Wien gelegen, wurde weitgehend der Natur überlassen. Auf einer Fläche von 2 450 Hektar bietet er eine abwechslungsreiche Landschaft. Zusammen mit einer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt ist er nicht nur eine naturwissenschaftliche Sehenswürdigkeit, sondern auch ein beliebtes Erholungs- und Ausflugsziel der österreichischen Hauptstadt.

Fließ- und Standgewässer

Mehrere Bäche fließen durch das Gebiet, und Besucher können sich an mehr als 10 gepflegten Brunnen oder Quellen erfrischen. In der Nähe des nördlichsten Eingangstors, dem Pulverstampftor, fließt das Rotwasser, einer der größten Bäche im Lainzer Tiergarten. Er mündet in den nahen Wienfluss. Außerdem gibt es hier auch zwei Teiche, den Grünauer Teich und den Hohenauer Teich. Zu den typischen Bewohnern, die vor allem in der Nähe der klaren Bäche und Brunnen leben, gehören Feuersalamander (Salamandra salamandra).

Die Hermesvilla, bekannt als das „Schloss der Träume“ der Kaiserin Sissi, ist heute Teil des Wien Museums. Foto: Archiv Daphne
Das im Mai und Juni blühende Breitblättrige Knabenkraut zeichnet sich durch typische, oberseitig gefleckte Blätter aus. Foto: Šefferová Stanová

Wälder

Der Lainzer Tiergarten ist Teil des Wienerwaldes, der sich unmittelbar vor den Toren Wiens erstreckt. Der größte Teil des Gebiets (80 Prozent) besteht aus Wald, wobei die häufigste Baumart die Rotbuche (Fagus sylvatica) ist. Von grundlegender Bedeutung für das Überleben vieler Waldorganismen sind absterbende und tote Bäume. Der schöne Alpenbock (Rosalia alpina) lebt auf abgestorbenen Buchen und kam in Wien in den letzten Jahren nur selten vor. Reste von Eichenbeständen mit 400 Jahre alten Eichen mit einem Stammumfang von mehr als vier Metern sind hier zu finden. Sie gehören zu den ältesten Bäumen - hier wachsen Roteichen (Quercus rubra), Wintereichen (Quercus petraea), Sommereichen (Quercus robur) und Zerreichen (Quercus cerris). Abgestorbene Eichen werden vom seltenen Eichenwidderbock (Plagionotus arcuatus) oder unserem größten Käfer, dem Hirschkäfer (Lucanus cervus), aufgesucht. In den Gehegen am Lainzer Tor leben Rot-, Dam-, Reh- und Muffelwild, auch Füchse haben hier ihr Zuhause. Man ist auch um die Rückzüchtung des 1627 ausgerotteten Auerochsen (auch Ur genannt) bemüht. Interessant sind das Schutzgebiet und die Waldränder auch wegen des in Wien einzigen Vorkommens der für ihren atypischen rosafarbenen, kugelförmigen Blütenstand bekannten Orchidee, der Roten Kugelorchis (Traunsteinera globosa).

Zur Geschichte

Die erste urkundliche Erwähnung des Gebiets stammt aus dem Jahr 1270, ab Mitte des 15. Jahrhunderts diente es als kaiserliches Jagdgebiet. Seine heutige Ausdehnung erreichte der Lainzer Tiergarten im 18. Jahrhundert während der Regierungszeit von Kaiser Franz Joseph I., einem der am längsten regierenden Monarchen der Geschichte. Noch heute können wir das beeindruckende „Schloss der Träume“, die Hermesvilla bewundern, die er für seine Frau, Kaiserin Sissi, errichten ließ. Die Villa und die umliegenden Gebäude und Stallungen wurden 1886 fertiggestellt. Hier können private Gemächer, repräsentative Räume mit Kunstwerken oder prächtige riesige Kronleuchter, verzierte Decken und Wandmalereien von Hans Makart, Gustav Klimt und Victor Tilgner besichtigt werden. Wissenswert ist, dass die Straße, die zur Villa führt, als einer der ersten in Wien elektrisch beleuchtet wurde, und die Villa war auch eines der ersten Gebäude in Wien, das einen Telefonanschluss hatte. Seit 1978 wird das Schloss für Ausstellungen genutzt und ist Teil des Wien Museums.

Schautafeln mit einer Karte des Geländes. Foto: Archiv Daphne

Naturschutz

Der Wienerwald wurde nicht immer geschützt. 1872 drohte einem Viertel der Waldfläche der Verkauf und die Ausholzug. Dank Josef Schöffel und der Unterstützung aktiver Journalisten konnte die Rodung verhindert werden. Seit 1941 ist der Lainzer Tiergarten ein Naturschutzgebiet, seit 2002 ist er Teil des Biosphärenparks Wienerwald und seit 2008 Teil der Natura 2000-Gebiete. Zum Naturschutzgebiet gehört auch das Naturwaldreservat Johannser Kogel. Er wurde 1972 auf einer Fläche von etwa 45 Hektar ausgewiesen und dient der Forschung und natürlichen Entwicklung, ohne Zugang für Besucher.

Auch der einzelgängerische Fuchs hat im Lainzer Tiergarten ein Zuhause gefunden. Foto: Archiv Daphne

Wiesen

Die Wiesen im Wienerwald sind durch Rodung und jahrhundertelange Bewirtschaftung durch den Menschen entstanden. Um zu verhindern, dass sie zuwachsen, müssen sie regelmäßig gemäht und beweidet werden. Heute wird der Wienerwald jedoch kaum noch beweidet, weshalb die Wiesen zu den am stärksten gefährdeten Lebensräumen zählen. Von den mehr als 80 streng geschützten wilden Orchideenarten, -unterarten und -sorten sind etwa 20 im Lainzer Tiergarten zu finden. Vereinzelt kommen das Kleine Knabenkraut (Orchis morio), das Breitblättrige Knabenkraut (Dactylorhiza majalis), das Fuchs' Knabenkraut (Dactylorhiza fuchsii) oder der Mücken-Händelwurz (Gymnadenia conopsea) vor. Sumpf-Stendelwurz (Epipactis palustris), das Fleischfarbene Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata), das Helm-Knabenkraut (Orchis militaris) und die Frühlingsform des Brand-Knabenkrauts (Neotinea ustulata) wachsen auf Feuchtwiesen. Feuchtwiesen mit Quellfluren werden auch von einer unserer kleinsten Amphibien, dem Teichmolch (Triturus vulgaris), bevorzugt, der selten größer als 6 Zentimeter wird. Schmetterlinge sind ein wesentlicher Bestandteil der Wiesen. Von den 105 in Wien vorkommenden Tagfalterarten wurden 74 im Lainzer Tiergarten nachgewiesen - z.B. der Segelfalter (Iphiclides podalirius) oder der Admiral (Vanessa atalanta). Von den Nachtfaltern kommen der Russische Bär (Euplagia quadripunctaria) und das Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum), dessen Erscheinungs- und Flugbild einem Kolibri ähnelt, häufig vor.

Neusiedlersee

Husi divé sú súčasťou jedinečného koloritu Neziderského jazera. Foto: Šefferová Stanová

Neusiedlersee

Približne 100 km2 Národného parku Neusiedler See - Seewinkel leží na rakúskom a 200 km2 na maďarskom území. V jeho okolí sa môžete vydať niektorou z 2 500 kilometrov dlhých cyklotrás - tá najobľúbenejšia, dlhá 138 kilometrov, je prepojená s Dunajskou cyklocestou. Pre národný park je typická veľká rozmanitosť druhov aj biotopov – nájdeme tu lúky, slaniská, slané jazerá, či rozsiahle porasty trstiny. Priemerná hĺbka vody v jazere je niečo cez jeden meter. Národný park je známy najmä bohatým výskytom vtáctva - môžeme tu pozorovať až 350 rôznych druhov.

Rastlinstvo a živočíšstvo

Nájdeme tu mnohé vzácne druhy rastlín a živočíchov prispôsobené na extrémne podmienky slanísk a pieskov. Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch sú v celej Európe osobitne chránené ako takzvaný „prioritný biotop“. Na Seedamm (juhozápadne od Illmitz) rastú aj botanické rarity, ako je slanobyľ ruská (Salsola kali) a skorocelovec piesočný (Plantago arenaria). Pri troche šťastia tu objavíme aj druh piesočnej osy (Bembix rostrata), ktorá má jediný výskyt v Rakúsku práve na Seedamm. Na slaniskách, zasolených lúkach a stepiach kvitne koncom leta vzácna astrička panónska (Tripolium pannonicum).

Vták roka 2022 - dudok chochlatý. Foto: Juraj Žiak
Vahadlové studne plnili v minulosti významnú funkciu pri pastve zvierat. Foto: Archív Daphne

Vodné plochy – soľné jazerá

Medzi východným brehom Neziderského jazera a Hanság-om sa rozprestiera okolo 45 jazier, ktoré formujú charakter oblasti Seewinkel. Tieto vodné plochy sú v mnohých ohľadoch extrémne: podobne ako v Neziderskom jazere, hladina vody v jazerách je tiež ovplyvnená zrážkami a výparom. Pohybuje sa od maximálne 70 cm na jar až po úplné vyschnutie uprostred leta. S kolísavou hladinou vody sa v týchto vodách dramaticky mení aj koncentrácia rozpustených solí. Ak jazero úplne vyschne, soli kryštalizujú na dne a vytvárajú biely povlak. Nielen zmena hladiny vody a salinity, ale aj teplotný rozdiel medzi dňom a nocou premení soľné jazerá krátko pred vyschnutím na extrémne biotopy s dynamickými podmienkami. .

Význam kosenia a pastvy pre slaniská

Súčasná vegetácia tu vznikla stáročným pasením. Pasenie a kosenie lúk udržiava otvorené plochy pre stepné druhy. Odstránením biomasy sa odoberú aj živiny. Výsledkom je, že tu rastú chudobné suché a polosuché trávnaté porasty, ktoré patria medzi takzvané prioritné biotopy v rámci EÚ. Stretneme sa tu s pojmom „Hutweide“, ktorý je odvodený od slova „strážca“. Označuje, že príslušné oblasti sú spásané zvieratami v sprievode pastiera a jeho psov. Zo správneho manažmentu územia profitujú lúčne hniezdiče ako cíbik chochlatý (Vanellus vanellus)kalužiak červenonohý (Tringa totanus)brehár čiernochvostý (Limosa limosa)škovránok poľný (Alauda arvensis) či trasochvost žltý (Motacilla flava). V otvorenej krajine môžu vtáky včas spozorovať svojich predátorov, ako je kaňa močiarna (Circus aeruginosus) alebo líška obyčajná (Vulpes vulpes). .

Panónsky endemit astrička panónska. Foto: Archív Daphne
Vnútrozemské slaniská sa nachádzajú iba v niektorých krajinách. Foto: Archív Daphne

Vhodné podmienky tu nachádzajú aj mravcolevy (Myrmeleonidae)krtonôžky (Gryllotalpidae) či koník modrokrídly (Oedipoda caerulescens) – a slúžia ako potrava dudkovi chochlatému (Upupa epops). Tento ohrozený druh je závislý na šetrne obhospodarovanej krajine. Domov tu nachádza množstvo hmyzu, vyskytujú sa tu obojživelníky ako rosnička zelená (Hyla arborea) či kunka červenobruchá (Bombina bombina), ako aj niektoré cicavce - od myšky drobnej (Micromys minutus) po sviňu divú (Sus scrofa) a jeleňa lesného (Cervus elaphus). Pás tŕstia je dôležitým miestom rozmnožovania a zdrojom potravy pre mnohé druhy vtákov: v kolóniách tu hniezdia beluše veľké (Ardea alba)beluše malé (Egretta garzetta)lyžičiare biele (Platalea leucorodia) a kormorány malé (Microcarbo pygmeus). Tisíce trstinových spevavcov si tu stavajú hniezda a hľadajú potravu, hniezdia tu chriaštele, mnohé druhy kačíc ako aj husi divé (Anser anser).

Fascinujúca je rozloha trstinového pásma okolo Neziderského jazera - približne 180 km2. Táto divočina trste, vody a bahna tak predstavuje druhú najväčšiu súvislú trstinovú oblasť v Európe – väčšiu rozlohu nájdeme iba v delte Dunaja. To, čo na prvý pohľad pôsobí monotónnym dojmom, sa pri bližšom pohľade ukazuje ako pestré prostredie s časťami mladej a staršej trstiny, otvorených vodných plôch a kanálov.

Ochrana prírody

Jedinečná fauna a flóra sú chránené dvomi národnými parkmi Neusiedler See– Seewinkel a Fertő-Hanság, ako aj tým, že územie je od roku 2001 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Maďarský národný Park Fertő-Hanság Nemzeti existuje od roku 1991. Vznikol dva roky pred založením Národného parku Neusiedler See – Seewinkel v Rakúsku. Spolupráca medzi oboma krajinami má na úrovni ochrany prírody dlhoročnú tradíciu. V roku 1994 sa spoločne oslavovalo otvorenie cezhraničného národného parku.

Neusiedlersee

Graugänse prägen das unverwechselbare Erscheinungsbild des Neusiedler Sees. Foto: Šefferová Stanová

Neusiedler See, Fertő tó

Etwa 100 km2 des Nationalparks Neusiedler See - Seewinkel liegt auf österreichischem und 200 km2 auf ungarischem Staatsgebiet unter dem Namen Fertő-Hanság. In der Umgebung kann man viele Radwege nutzen, die eine Gesamtlänge von 2 500 km erreichen. Der beliebteste, 138 Kilometer lange Radweg, ist mit dem Donauradweg verbunden.

Vegetation

Salzlacken in Meeresnähe sind in ganz Europa zu finden. Salzlacken im Binnenland sind jedoch auf den östlichen Teil Europas und die Pannonische Tiefebene beschränkt. Die spezifischen ökologischen Bedingungen und die Schwankungen des Wasserspiegels sind ein Modellbeispiel für Beobachtungen einzelner Vegetationszonen. Das bedeutet, dass man hier die gesamte Spanne von feuchtliebenden, Staunässe und einen hohen Salzgehalt vertragenden, bis hin zu trockenliebenden Pflanzenarten sehen kann.
Zwischen dem Ostufer des Neusiedler Sees und dem Hanság liegen rund 45 Lacken. Extrem sind diese Wasserflächen in vielerlei Hinsicht - ähnlich wie der Neusiedler See ist auch der Wasserstand der Lacken von Nieder¬schlag und Verdunstung geprägt und reicht von maximal 70 cm im Frühling bis hin zur kompletten Austrocknung im Hochsommer. Mit dem schwankenden Wasserspiegel ändert sich auch die Konzentra¬tion an gelösten Salzen dramatisch. Bei völliger Austrocknung kristallisie¬ren diese Salze am Lackenboden und bilden einen weißen Überzug. Nicht nur der Wechsel von Wasserstand und Salzgehalt, auch das Temperaturgefälle zwischen Tag und Nacht macht Lacken kurz vor dem Austrocknen zu extremen Lebensräumen mit hohen Salzkonzentrationen, in denen „Pflanzenspezialisten“ wachsen.

Vták roka 2022 - dudok chochlatý. Foto: Juraj Žiak
Ziehbrunnen erfüllten in der Vergangenheit eine wichtige Funktion bei der Weidehaltung von Tieren. Foto: Archiv Daphne

Fauna

Der Neusiedler See bietet Lebensräume für rund 30 verschiedene Fischarten. Die größte Artenvielfalt findet sich in der Nähe des Schilfgürtels rund um den See.
Der Nationalpark ist besonders für seine reiche Vogelwelt bekannt - bis zu 350 verschiedene Arten können hier beobachtet werden. Der Schilfgürtel ist ein wichtiges Brutgebiet und eine wichtige Nahrungsquelle für viele Vogelarten. Man kann hier zum Beispiel Silberreiher (Ardea alba)Seidenreiher (Egretta garzetta)Löffler (Platalea leucorodia) und Zwergscharben (Microcarbo pygmeus) beobachten. Tausende Rohrsänger bauen hier ihre Nester und suchen nach Nahrung. Hier brüten Rallen, zahlreiche Entenarten sowie Graugänse (Anser anser).

Naturphänomen

Der See nimmt eine tektonische Absenkung ein, die vor rund 15 000 Jahren entstanden ist. Als echter Steppensee zeichnet sich der Neusiedler See nicht nur durch seine geringe Wassertiefe, sondern vor allem durch seine ungewöhnliche Wasserbilanz aus. Über 80 Prozent des Wassers im See stammen aus Niederschlägen und der Wasserstand unterliegt einer ständigen Dynamik.
Die Wasserspiegelschwankungen begründen auf der verhältnismäßig geringen Wassertiefe, die ein Maximum von 1,5 Metern erreicht. Nach einem Tiefstand im Spätsommer steigt der Wasserspiegel im Herbst wieder an, allerdings mit weniger Verdunstung und mehr Niederschlägen, als an den heißen Sommertagen.
Es gibt hier keine natürlichen Abflüsse – nur ein einziger künstlicher Kanal wurde angelegt. Alles, was hineinfließt, vor allem Niederschläge, verdunstet und steigert den Salzgehalt des Sees und seiner Umgebung.

Pannonischer Endemit – Strand-Aster. Foto: Archiv Daphne
Salzlacken findet man in nur wenigen Binnenländern. Foto: Archiv Daphne

Dazu gehört auch die Große Salzmelde (Sueda pannonica). Sie gehört zu den Salzwiesenarten, die Böden mit dem höchsten Salzgehalt besiedeln, und bildet oft großflächige Bestände ohne Vorkommen anderer Arten. Ein ähnlicher Spezialist ist auch die weiß blühende Salzkresse (Lepidium crassiflorum). In Salzlacken, auf Salzwiesen und Steppen erblüht im Spätsommer die Strand-Aster (Tripolium pannonicum). Sie hat wunderschöne violette Blüten. Die heutige Vegetation ist durch jahrhundertelange Beweidung entstanden.
Faszinierend ist das Ausmaß des Schilfgürtels um den Neusiedler See. Der Schilfgürtel ist 5 km breit und nimmt eine Fläche von etwa 180 km² ein. Diese Wildnis aus Schilfhalmen, Wasser und Schlamm stellt somit die zweitgrößte zusammenhängende Schilf¬fläche Europas dar – einzig das Schilfvorkommen im Donaudelta übertrifft jenes des Sees. Was auf den ersten Blick einen recht monotonen Eindruck vermittelt, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als reich strukturierter Lebensraum mit Zonen aus Jung- und Altschilf, Freiwasserbereichen und Kanälen.

Naturschutz

Die einzigartige Fauna und Flora wird durch die beiden Nationalparks Neusiedler See - Seewinkel und Fertő-Hanság geschützt. Der See und seine Kulturlandschaft sind seit 2001 auf der UNESCO-Liste des Welterbes. Der ungarische Nationalpark Fertő-Hanság Nemzeti besteht seit 1991. Er wurde zwei Jahre vor der Einrichtung des Nationalparks Neusiedler See - Seewinkel in Österreich gegründet. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern hat im Bereich des Naturschutzes eine lange Tradition. Im Jahr 1994 wurde gemeinsam die Eröffnung des grenzüberschreitenden Nationalparks gefeiert.

Eckartsau

Mapa zámockého areálu pri vchode od lipovej aleje. Foto: Archív Daphne

Eckartsau

Na ľavom brehu Dunaja, medzi Bratislavou a Viedňou, asi 10 km od stredovekého mestečka Hainburg, sa priamo na dunajskej cyklotrase v srdci národného parku ukrýva zámok Eckartsau. Je obklopený upraveným anglickým parkom a prechádza do divokého lužného lesa. Územím vedú dve turistické trasy. Kratšia (Rundweg Eckartsau) má 3,3 km. Veľký okruh má 8 km (Grosse Donaurunde) a vinie sa lúkami a lužným lesom až k hlavnému toku Dunaja s vlečnou cestou.

História

Eckartsau je známe ako javisko svetovej histórie v oblasti Dunajských luhov. Na severnom okraji rozsiahleho záplavového územia, bohato popretkávaného mŕtvymi ramenami, stál v 12. storočí štvorboký vodný hrad. Významné obdobie nastalo v roku 1720, keď ho získal najvyšší kancelár Českého kráľovstva František Ferdinand Kinský. Pričinil sa o prestavbu stredovekého hradu s pôvodne obrannou funkciou na rezidenčný a reprezentatívny zámok - skvost barokovej architektúry. Neskôr, po smrti grófa Kinského, bol v roku 1760 odkúpený manželom osvietenej panovníčky Márie Terézie. František Štefan Lotrinský dokončil jeho prestavbu „z vodného hradu na panské sídlo“ a stal sa obľúbeným miestom jeho poľovačiek. Po smrti Márie Terézie zostal zámok prázdny a časté záplavy prispeli k jeho rýchlemu chátraniu. Opätovný rozkvet zažil až za arcivojvodu Františka Ferdinanda d'Este na prelome 19. a 20. storočia. Novobaroková prestavba zámku za jeho éry priniesla aj také moderné technológie, ako splachovací záchod či prototypový vysávač. Arcivojvoda sa prejavil aj ako vášnivý milovník záhrad, čoho dôkazom je krásny anglický park. Koniec 1. svetovej vojny znamenal koniec Habsburskej monarchie a podpísanie abdikácie nástupníkom trónu Karolom I. priamo na zámku. Zámok bol počas 2. svetovej vojny vyrabovaný, neskôr prešiel do majetku štátu a bol krásne zrenovovaný. Dnes spolu s vnútornými expozíciami a vonkajším areálom predstavuje významné prírodné a kultúrne dedičstvo Rakúska.

Drevená lávka ponad rameno Fadenbach. Foto: Archív Daphne

Vodné plochy a toky

Priamo v zámockom parku sa nachádza mŕtve rameno Dunaja - Fadenbach. Je obklopené trstinovým porastom, v ktorom si našli úkryt viaceré druhy vodného vtáctva, ako sliepočka vodná (Gallinula chloropus) či potápka hnedá (Tachybaptus ruficollis). Jestvujúce mŕtve ramená už nie sú prepojené s hlavným tokom Dunaja – napĺňajú ich buď podzemné alebo záplavové vody. Nachádza sa tu aj staré kúpalisko Eckartsauer Bad - jedno z útočísk vzácnej ryby blatniaka tmavého (Umbra krameri).

Ochrana prírody

V Národnom parku Donau-Auen je prioritou ponechať prírodu na voľný vývoj, čo je spojené so vzdelávaním detí i dospelých. Už niekoľko rokov uskutočňuje národný park v susedstve zámockého parku letné ochranárske mládežnícke tábory - tzv. Junior Ranger Camp. Osvetu posilňuje aj stála prírodovedná interaktívna expozícia, ktorá je počas roka bezplatne verejne dostupná v prízemí zámku. V zámockom parku nájdeme aj rôzne vzdelávacie prvky – drevenú pozorovateľňu pri ramene, hmyzie hotely alebo veľké edukačné drevené detské ihrisko. Park je zároveň východiskovým bodom prehliadok so sprievodcami národného parku pre tých, ktorí chcú zažiť divočinu lužného lesa naozaj naplno.

Pre najmenších návštevníkov čaká v zámockom parku aj pekné edukačné drevené ihrisko. Foto: Archív Daphne
Svoj domov tu má aj blatniak tmavý. Foto: Archív Daphne

Vplyv človeka

Záplavové územie v okolí hradu je už niekoľko stoviek rokov ovplyvňované ľudskou činnosťou, najmä za účelom lovu zo strany majiteľov pozemkov. Preto je tu viac pastvín ako na iných miestach národného parku. Pred reguláciou rieky to bol široký pás riečnych ostrovov a bočných ramien, ktorými pretekala voda. V súčasnosti je tu relatívne sucho, takže typický charakter záplavového územia zanikol. Na iných miestach, ako je Schönau, Orth alebo na podobných miestach na južnom nábreží Dunaja, je v dôsledku projektov obnovy rieky v posledných rokoch vlhkejšie a dochádza tu v porovnaní s Eckartsau k menšiemu usadzovaniu štrkových náplavov Dunaja. Významný zásah človeka vidieť na rozsiahlom anglickom parku, ktorý obklopuje zámok. Po desaťročiach úprav bol vytvorený 27 hektárov veľký areál, pripomínajúci historickú krajinnú záhradu. Spája Moravské pole (Marchfeld) s neskrotnou divočinou lužných lesov. Za jeho údržbu dnes zodpovedajú Rakúske spolkové lesy (ÖBf).

Rastlinstvo a živočíšstvo

Fadenbach v oblasti Orth an der Donau až po Eckartsau je jeden z mála životných priestorov blatniaka tmavého (Umbra krameri) v Rakúsku. Dajú sa tu pozorovať ondatry (Ondatra zibethicus), ale aj naše pôvodné korytnačky močiarne (Emys orbicularis). V stojatých vodách sa darí leknici žltej (Nuphar lutea), vzácnejšej šípovke vodnej (Sagittaria sagittifolia), rozpuku jedovatému (Cicuta virosa) a leknu bielemu (Nuphar lutea). Rozsiahle lúky v okolí zámku vyhľadávajú v období ruje mohutné jelene (Cervus elaphus). Aj zámocký park je útočiskom vzácnych živočíchov ako sú roháč veľký (Lucanus cervus) či fuzáč veľký (Cerambyx cerdo).

Lesy

Okolité lužné lesy sú súčasťou Národného parku Donau-Auen. V porovnaní s dynamickými lužnými oblasťami v Schönau an der Donau a Orth an der Donau má tento les odlišný charakter. Nájdeme tu tzv. „odlesnené ostrovy“ - vyklčované lokality s viditeľnými stopami po niekdajších dunajských ramenách, ako je napr. „Rote Wird“ neďaleko Dunaja.

Eckartsau

Foto: Archiv Daphne

Eckartsau

Am linken Donauufer, zwischen Bratislava und Wien, etwa 10 km von der mittelalterlichen Stadt Hainburg entfernt, direkt am Donauradweg im Herzen des Nationalparks, liegt Schloss Eckartsau. Es ist von einem gepflegten englischen Park umgeben, der in einen wilden Auwald übergeht. Zwei Wanderwege führen durch das Gebiet. Der kürzere (Rundweg Eckartsau) ist 3,3 km lang. Der längere ist 8 km lang (Große Donaurunde) und schlängelt sich durch Wiesen und Auwald bis zum Hauptstrom der Donau mit dem Treppelweg.

Geschichte

Eckartsau ist als Schauplatz der Weltgeschichte in der Region der Donau-Auen bekannt. Am nördlichen Rand des ausgedehnten, reich mit Altarmen durchwobenen Überschwemmungsgebiets, stand im 12. Jahrhundert eine Wasserburg.
Ein bedeutendes Zeitalter begann im Jahr 1720, als der böhmische Hofkanzler Graf Franz Ferdinand Kinsky die mittelalterliche Burg erwarb. Er ließ die Burg, die ursprünglich der Verteidigung diente, zu einem repräsentativen Prunkschloss umbauen - einem Juwel der Barockarchitektur. Später, nach dem Tode des Grafen Kinsky, erwarb 1760 der Ehemann von Maria Theresia, Franz Stephan von Lothringen, das Schloss und beendete den Umbau der „Wasserburg“ zu einem Herrensitz und beliebten Jagdschloss. Nach dem Tod von Maria Theresia wurde das Schloss kaum genutzt, häufige Hochwasser führten zu schweren baulichen Schäden. Eine neue Blütezeit begann erst mit Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Im Zuge des neobarocken Umbaus des Schlosses wurde dieses auch mit modernsten Technologien ausgestattet, wie einer Toilette mit Wasserspülung oder einem Staubsaugerprototypen. Der Erzherzog begeisterte sich leidenschaftlich für Gärten, was auch der schöne englische Park beweist.
Das Ende des Ersten Weltkriegs bedeutete das Ende der Habsburger-Monarchie und Thronnachfolger Karl I. unterzeichnete im Schloss seine Abdankungsurkunde. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Schloss geplündert, ging später in staatlichen Besitz über und wurde wunderschön renoviert. Heute stellt es zusammen mit den Ausstellungen in den Innenräumen und dem Schlossgelände ein bedeutendes Natur- und Kulturerbe Österreichs dar.

Foto: Archív Daphne

Fließ- und Standgewässer

Direkt im Schlosspark liegt ein Altarm der Donau - der Fadenbach. Seine Ufer sind verschilft und bieten mehreren Wasservogelarten, wie Teichhühnern (Gallinula chloropus) und Zwergtauchern (Tachybaptus ruficollis) Unterschlupf. Altarme sind nicht mehr mit dem Hauptstrom verbunden - sie werden entweder durch Grundwasser oder bei Überschwemmungen mit Wasser versorgt. Hier befindet sich auch das alte Eckartsauer Bad, in dem der seltene Europäische Hundsfisch (Umbra krameri) einen seiner Rückzugsorte gefunden hat.

Naturschutz

Im Nationalpark Donau-Auen steht die freie Entfaltung der Natur in Verbindung mit der Bildung von Kindern und Erwachsenen im Vordergrund. Seit einigen Jahren organisiert der Nationalpark in der Nähe des Schlossparks ein Sommercamp für junge Naturschützer - das Junior Ranger Camp. Der Weiterbildung dient auch die interaktive naturkundliche Dauerausstellung, die das ganze Jahr über im Erdgeschoss des Schlosses kostenlos zu besichtigen ist. Im Schlosspark findet man auch verschiedene pädagogische Elemente - eine hölzerne Beobachtungshütte am Altarm, Insektenhotels oder ein großes Naturerlebnisgelände. Der Park ist auch Ausgangspunkt für geführte Touren durch den Nationalpark für diejenigen, die die Wildnis des Auenwaldes in vollen Zügen genießen wollen.

Foto: Archív Daphne
Foto: Archív Daphne

Einfluss des Menschen

Das Überschwemmungsgebiet rund um das Schloss wird seit mehreren hundert Jahren von menschlichen Aktivitäten geprägt, es diente den Besitzern vor allem als Jagdgrund. Daher gibt es hier mehr Weideflächen als in anderen Teilen des Nationalparks. Bevor der Fluss reguliert wurde, gab es hier einen breiten Gürtel aus Flussinseln und Seitenarmen, durch die das Wasser strömte Heutzutage ist es hier relativ trocken, so dass der typische Auencharakter verschwunden ist. An anderen Orten wie Schönau, Orth oder ähnlichen Gebieten am südlichen Donauufer ist es in den letzten Jahren aufgrund von Renaturierungsprojekten feuchter, und die Donau lagert weniger Schotter ab als in Eckartsau.
Im weitläufigen englischen Park, der das Schloss umgibt, sind erhebliche menschliche Eingriffe zu erkennen. Nach jahrzehntelanger Landschaftsgestaltung ist ein 27 Hektar großes Gelände entstanden, das einem historischen Landschaftsgarten ähnelt. Er verbindet das Marchfeld mit der ungezähmten Wildnis der Auenwälder. Heute sind die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) für seine Pflege zuständig.

Flora und Fauna

Der Fadenbach ist von Orth an der Donau bis Eckartsau einer der wenigen Lebensräume des Europäischen Hundsfisches (Umbra krameri) in Österreich. Man kann hier Bisamratten (Ondatra zibethicus), aber auch unsere heimischen Sumpfschildkröten (Emys orbicularis) entdecken.
In Stillgewässern gedeihen Gelbe Teichrosen (Nuphar lutea), das seltenere Gewöhnliche Pfeilkraut (Sagittaria sagittifolia)Wasserschierling (Cicuta virosa) und Weiße Seerosen (Nymphaea alba). Die ausgedehnten Wiesen am Schloss werden in der Brunft von mächtigen Rothirschen (Cervus elaphus) genutzt. Auch der Schlosspark bietet Lebensräume für seltene Insekten, wie den Hirschkäfer (Lucanus cervus) oder den Großer Eichenbock (Cerambyx cerdo).

Wälder

Die umliegenden Auwälder sind Teil des Nationalparks Donau-Auen. Im Vergleich zu den dynamischen Auen von Schönau an der Donau und Orth an der Donau hat dieser Wald einen anderen Charakter. Es gibt hier so genannte „Wird“ oder „Wörth“ - von Bäumen frei gemachte Inseln mit sichtbaren Spuren ehemaliger Donauarme, wie zum Beispiel „Rote Wird“ nahe der Donau.

Schönauer Auwald

Schautafeln des Nationalparks Donau-Auen am Parkplatz von Schönau an der Donau, neben dem Imbiss-Stand „Radler Treff“. Foto: Archiv Daphne

Schönauer Auwald

Der Auwaldstreifen des Nationalparks Donau-Auen liegt am linken Donauufer, etwa 50 Kilometer von Bratislava entfernt in Richtung Wien. Er wird im Süden von der Donau und im Norden von einer Barriere gegen zurückfließendes Wasser - einem sog. Rückstaudamm begrenzt, über den gleichzeitig der Donauradweg führt. Mitten durch das Gebiet verläuft der Hochwasserschutzdamm. Außerdem gibt es hier den Naturbadeplatz in der Schönauer Au, zwei Rastplätze und am Fluss und seinen Seitenarmen mehrere Möglichkeiten zur Beobachtung von Vögeln.

Flora und Fauna

Wenn man das Gefühl von Wildnis erleben möchten, sollte man sich in die Auwälder begeben. Nur wenige Meter hinter dem Schutzdamm beherrscht der Auwald mit Silberweiden und Schwarz-Pappeln die Landschaft. Man findet hier riesige Bäume, von denen Lianen hängen. Der Name „Weichholzaue“ bedeutet, dass hier Weichhölzer wachsen. In der Fachsprache werden sie als Weiden-Pappel-Auwälder des Tieflandes bezeichnet - dazu gehören schnell wachsende Schwarz-Pappeln, Silber-Pappeln und Weiden. Sie werden jedes Jahr überschwemmt und das Wasser bring viele Nährstoffe mit sich. Deshalb herrscht in diesen Wäldern eine ausgesprochen Pflanzenvielfalt. Während der Vegetationsperiode bilden Brennnesseln, Kratzbeeren und das invasive Drüsige Springkraut ein über einen Meter hohes Dickicht.

Mensch und Fluss - die Donau versorgt die umliegenden Auen mit lebensspendendem Saft. Foto: Archiv Daphne

Einfluss des Menschen

Zusätzlich zu den Wasserschutzbauten an der Donau (Uferbefestigung mit Steinblöcken, Abtrennung der Seitenarme) wurde in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts am Nordufer ein Hochwasserschutzdamm errichtet, der sich von Wien bis zur Mündung der March erstreckt. Durch eine schmale Öffnung im Hochwasserschutzdamm, den so genannten „Schönauer Schlitz“, staut die Donau bei Hochwasser gegen die Strömungsrichtung in die Untere Lobau zurück. Die Öffnung wurde 1890 nach einem Dammbruch angelegt. Der Seitenarm der Donau im Auwald wurde in diesem Bereich wieder reaktiviert, und wie vor der Donauregulierung verändern die Arme ständig ihre Form und ihr Erscheinungsbild. Das Fließgewässernetz des Nationalparks ist jedoch noch nicht ausreichend mit der Donau verbunden. In den Auwäldern in diesem Gebiet wird kein Holz abgebaut. Auf kleinen Bereichen werden jedoch Maßnahmen zu ihrer Wiederherstellung („Renaturierung“) durchgeführt. Sie ermöglichen die rasche Umwandlung der Wälder, die seit langem vom Menschen geprägt und genutzt werden, in ursprüngliche, naturnahe Lebensräume.


Fließ- und Standgewässer

Wasser fließt das ganze Jahr über durch dieses Überschwemmungsgebiet. Das Kühwörther Wasser bedecken ausgedehnte Schilfbestände, es ist der östlichste Ausläufer der Lobau. Von der äußeren Schönauer Traverse hat man eindrucksvolle Ausblicke auf die Wasserfläche, auf der sich oft Reiher aufhalten. An einigen Monaten des Jahres vereint sich der Altarm mit dem Schönauer Arm, der im Winter nur stellenweise zufriert.

Der Bereich des Nationalparks bei Schönau beherbergt eine große Anzahl von Arten auf engstem Raum. Die Wasserfläche zieht viele Wasservögel aus Nord- und Osteuropa an, die hier überwintern. Ein häufig beobachteter und einzigartiger Bewohner ist der Seeadler: mit der unglaublichen Spannweite von 2,5 Metern ist der der wahre König der Auen. Typische Bewohner sind auch Kormorane, Reiher, oder Schwäne und Kiesbrüter, wie der Flussregenpfeifer und der Flussuferläufer. Durch das laufende Anreißen neuer Uferkannten fand auch der Eisvogel hier wieder neue Brutplätze. Tümpel sind ideale Biotope für viele Insektenarten, Süßwasserschnecken und Muscheln. Für Wasserfrösche und Kröten sind sie in den Frühjahrsmonaten wichtige Laichplätze. Unter den Säugetieren ist hier vor allem der Europäische Biber häufig anzutreffen - seine Fraßspuren sind nicht zu übersehen.

Schönauer Arm im Herbstkleid. Foto: Baumgartner/NPDA
Auch von dieser Brücke kann man (nicht nur) im Winter Kormorane gut beobachten. Foto: Archiv Daphne

Naturschutz

In den letzten Jahrzehnten hat der Mensch das Leben an der Donau stark beeinflusst - Städte und Dörfer haben sich ausgebreitet, Feuchtgebiete wurden trockengelegt, Felder und Straßen nehmen mehr Raum ein. Schutzgebiete sind Bereiche, an denen der Naturschutz den Interessen der Menschen übergeordnet sein sollte - er sollte hier einen sehr hohen Stellenwert einnehmen. Ziel des Schutzes ist es, ein Refugium für verschiedene Arten zu schaffen, die hier ungestört und ohne negative Einflüsse des Menschen leben können. Der Nationalpark Donau-Auen bewahrt die letzte große Flussaue Mitteleuropas auf einer Fläche von mehr als 9 600 ha. Deshalb ist es wichtig, dass Besucher die Regeln des Naturschutzes beachten. Der Nationalpark ist für rücksichtsvolle Besucher geöffnet und bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Baden und für Bootstouren auf Donau und in den Auen. In diesem Gebiet befindet sich der Naturbadeplatz in der Schönauer Au und einer von sechs Seitenarmen der Donau in Niederösterreich, der Schönauer Arm. Die Arme sind zur Befahrung mit nicht motorisierten Booten freigegeben und die zugänglichen Zonen sind durch Schilder im Gelände gekennzeichnet. Im gesamten Gebiet gilt ein Camping-, Zelt- und Reitverbot. Radfahrer dürfen nur auf grünen Radwegen fahren - durch das Gebiet führt der Donauradweg. Der Grund für diese Maßnahmen ist der Schutz von Pflanzen- und Tierarten in ihrer natürlichen Umgebung.

Lužný les v Schönau

Neskoroletný pohľad do Schönauer Au. Foto: Archív Daphne

Lužný les v Schönau

Lužné územie v Národnom parku Donau-Auen nájdeme na ľavom brehu Dunaja asi 50 kilometrov od Bratislavy smerom do Viedne. Z južnej strany je ohraničené riekou Dunaj, zo severnej hrádzou proti spätnému prúdeniu vody - tzv. Rückstaudamm, po ktorej vedie aj Dunajská cyklotrasa. Stredom územia prechádza ochranná protipovodňová hrádza. Nájdeme tu aj prírodné kúpalisko v Schönauer Au, dve odpočívadlá a viacero možností na pozorovanie vtáctva pri rieke a jej ramenách.

Rastlinstvo a živočíšstvo

Ak chcete zažiť pocit divočiny, vyberte sa do lužných lesov. Len kúsok za povodňovou hrádzou začína prevládať lužný les s vŕbou bielou a topoľom čiernym. Nájdete tu mohutné stromy a z nich visiace liany. Pomenovanie „mäkký luh“ pochádza z toho, že tu rastú dreviny s mäkkým drevom. Odborne sa nazývajú vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy – patrí tu rýchlo rastúci topoľ čierny, topoľ biely a vŕby. Každoročne sú zaplavované vodou, ktorá so sebou prináša veľké množstvo živín. Vďaka nim je bylinný porast v týchto lesoch skutočne veľmi bohatý. Počas vegetačného obdobia vytvoria porasty pŕhľavy (Urtica dioica), černice (Rubus sp.) a inváznej netýkavky žliazkatej (Impatiens glandulifera) vyše metrovú húštinu.

Na dunajských brehoch si môžeme často všimnúť otvorené schránky sladkovodných lastúrnikov. Svoj život prežívajú skryté na dne rieky. Foto: Archív Daphne

Vplyv človeka

Okrem vodných regulačných stavieb na Dunaji (spevnenie brehov kamennými blokmi, oddelenie vedľajších ramien) bola v 70-tych rokoch 19. storočia na severnom brehu vybudovaná ochranná protipovodňová hrádza, ktorá siaha od Viedne až po ústie rieky Moravy. Vďaka niekoľko desiatok metrov veľkému otvoru v protipovodňovej hrádzi, tzv. “Schönauer Schlitz”, prinesú povodňové vlny trochu dunajskej vody aj do Dolného Lobau. Otvor vznikol v roku 1890 po pretrhnutí hrádze. Bočné rameno Dunaja v lužnom lese je tu opäť sprietočnené a rovnako ako pred reguláciou Dunaja, ramená neustále menia tvar a vzhľad. Sieť vodných tokov na území národného parku však ešte nie je dostatočne prepojená s Dunajom. Lužné lesy v území sa neťažia. Realizujú sa v nich však opatrenia, ktoré súvisia s ich obnovou („renaturáciou“) a to na malých plochách. Umožňujú rýchlu spätnú premenu lesov, dlhodobo formovaných a využívaných človekom, na pôvodné biotopy.


Vodné plochy a toky

Voda preteká touto časťou záplavovej oblasti po celý rok. Mŕtve rameno Kühwörther Wasser, tu prerastené veľkým trstinovým porastom, predstavuje najvýchodnejší výbežok Lobau. Z bočnej strany násypu Schönauer Traverse je na vodnú plochu pôsobivý výhľad a často sa tu zdržiavajú volavky. V Schönauer Schlitz sa rameno v niektorých častiach roka prepája s dunajským ramenom Schönauer Arm, ktoré v zime zamŕza len čiastočne.

Oblasť národného parku v okolí Schönau je domovom veľkého množstva druhov na veľmi malom priestore. Vodná plocha láka množstvo vodných vtákov zo severnej a východnej Európy, ktoré sa tu zdržiavajú ako zimní návštevníci. Často pozorovaným a jedinečným obyvateľom je orliak morský (Haliaeetus albicilla): s neuveriteľným rozpätím krídel 2,5 metra je skutočným kráľom luhu. Bežnými obyvateľmi sú aj kormorány (Phalacrocorax sp.), volavky (Ardea sp.), či labute (Cygnus sp.) a hniezdiče v štrkovom podloží, ako kulík riečny (Charadrius dubius) a kalužiačik malý (Actitis hypoleucos). Vďaka neustálej brehovej erózii tu opäť’ zahniezdil aj rybárik riečny (Alcedo atthis). Mokrade sú vhodným stanovišťom pre mnohé druhy hmyzu, sladkovodné lastúrniky a ulitníky. Skokany a ropuchy ich v jarných mesiacoch využívajú ako dôležité prostredie pre rozmnožovanie. Spomedzi cicavcov je tu hojný najmä bobor vodný (Castor fiber) – jeho pobytové znaky v podobe ohryzov sú neprehliadnuteľné.

ôsobivý pohľad na vodnú plochu Kühwörther Wasser. Foto: Archív Daphne
Štrkové brehy predstavujú ochranné pásma pre vtáctvo najmä v čase hniezdenia. Foto: Archív Daphne

Ochrana prírody

Človek v posledných desaťročiach významne ovplyvnil život v okolí Dunaja – rozšírili sa mestá, či dediny, odvodnili sa mokrade a zväčšili sa polia a cesty. Chránené územia predstavujú také miesta, kde by mala byť ochrana prírody nadradená nad záujmy človeka – teda mala by mať veľmi dôležité miesto. Cieľom ochrany je poskytnúť útočisko rôznym druhom, ktoré tu môžu nerušene a bez negatívneho zásahu človeka existovať. Národný park Dunajské luhy (nemecky „Donau-Auen“) uchováva poslednú veľkú lužnú riečnu krajinu strednej Európy na ploche viac ako 9 600 ha. Práve preto je dôležité, aby návštevníci rešpektovali pravidlá ochrany prírody. Národný park je otvorený pre ohľaduplných návštevníkov a ponúka viacero možností kúpania a splavovania v Dunaji a v luhoch. Nachádza sa tu jedno prírodné kúpalisko v Schönauer Au a jedno zo šiestich bočných dunajských ramien v Dolnom Rakúsku Schönauer Arm. Tie je možné splavovať na bezmotorových člnoch, pričom povolené zóny sú v teréne označené tabuľami. Na celom území platí zákaz stanovania, kempovania aj jazdy na koni. Cyklisti sa môžu pohybovať výhradne po zelených cyklotrasách – územím prechádza Dunajská cyklotrasa. Dôvodom týchto opatrení je ochrana druhov rastlín a živočíchov v ich prirodzenom prostredí.

Braunsberg

Blick auf den majestätischen Kalkstock. Foto: Janišová

Braunsberg

Der Braunsberg (346 m über dem Meeresspiegel), ein majestätischer Kalkstock, erhebt sich direkt über Hainburg. Er ist einer der drei Hundsheimer Berge, der Ausläufer der Karpaten in Österreich. Das Naturschutzgebiet Braunsberg-Hundsheimerberg wurde hier 1978 ausgewiesen. Dank seiner Lage an der Grenze zwischen den Alpen, den Karpaten und der Pannonischen Tiefebene und dem langjährigen Einfluss des Menschen ist das Gebiet ein Juwel der Natur. Die Berghänge des Hügels sind mit ausgedehnten felsigen Steppen, Trocken- und Halbtrockenrasen bedeckt, die in der Vergangenheit intensiv beweidet wurden. Diese Graslandschaften gehören zu den seltensten und viele gefährdete Tier- und Pflanzenarten haben hier Zuflucht gefunden. Die Beweidung ist auf alten Karten dokumentiert, die den Braunsberg ab dem 16. Jahrhundert als Weide oder Steppe ausweisen. Auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts weideten hier tagsüber Rinder, Kühe und Ziegen. In kleinen Teilen des Gebietes sind noch Reste der ehemaligen Weideflächen vorhanden. Die Beweidung wurde teilweise durch die alte und besonders robuste Pferderasse Konik wiederhergestellt.

Geschichte des Gebiets

Die früheste Besiedlung des Braunsbergs geht auf die Hallstattzeit (ältere Eisenzeit) zurück - etwa 7. bis 6. Jahrhundert v. Chr. Es gab hier auch eine bedeutende keltische Wallburg, die vom keltischen Stamm der Boier im 2. bis 1. Jahrhundert v. Chr. (späte Eisenzeit) errichtet wurde. Die Wallburgen von Braunsberg und Theben bildeten zusammen mit dem befestigten Oppidum in Bratislava im Bereich der Ungarischen Pforte ein Dreieck bedeutender Zentren dieser Zeit. Hier kreuzten sich wichtige Handelswege - die Bernsteinstraße und die Donaustraße. Der wiederhergestellte Teil der Wallburg, die von einer Palisade mit eingebettetem Wachturm geschützt wird, ist ein Überbleibsel und eine Darstellung der keltischen Siedlung.

Weidender Konik auf dem Gipfelplateau des Braunsbergs. Foto: Menkynová, 2019
Die Europäische Gottesanbeterin ist ein Räuber und ernährt sich hauptsächlich von Insekten. Eine erwachsene Gottesanbeterin erreicht eine Länge von 6 bis 7 Zentimetern, so dass man sie gewiss nicht übersehen kann. Foto: Siklienka

Fauna des Braunsbergs

Das Gebiet zeichnet sich durch eine außergewöhnlich reiche Insektenvielfalt aus. Man findet hier hauptsächlich Arten, die sonnige, warme, waldsteppenartige bis steppenartige Standorte bevorzugen. Die Europäische Gottesanbeterin (Mantis religiosa) ist an ihrem charakteristischen dreieckigen Kopf mit den großen Augen zu erkennen. Die Große Sägeschrecke (Saga pedo) ist eine große flügellose Heuschrecke, die bis zu 12 cm lang wird. Das Männchen der Roten Röhrenspinne (Eresus cinnaberinus) hat einen scharlachroten Hinterleib mit 4 bis 6 schwarzen Flecken. Schmetterlinge sind z.B. durch die Berghexe (Chazara briseis) , Wildbienen durch Mauerbienen Osmia mustelina, Osia mitis) und Feldheuschrecken durch den Eurasischen Heidegrashüpfer (Stenobothrus eurasius)vertreten.

Flora des Braunsbergs

In der Nähe des keltischen Wachturms blühen im Frühjahr botanische Raritäten wie die Federgräser (Gattung Stipa). Es sind Ziergräser mit Früchten, die lange, flaumige Grannen haben, die im Wind schwingen. Das gelbblühende Frühlings-Adonisröschen (Adonis vernalis) fällt durch seine auffälligen Blüten auf. Die Wälder an den Berghängen sind viel trockener und unterscheiden sich deutlich von den Auwäldern im unteren Teil des Berges, der von der Donau gesäumt wird. Die Waldabschnitte bestehen hauptsächlich aus Beständen von Flaumeichen (Quercus pubescens) und Feldahornen (Acer campestre). Auch nicht einheimische Kiefern (Pinus sp.), Götterbäume (Ailanthus altissima) und Gewöhnliche Robinien (Robinia pseudoaccacia) kommen stellenweise vor. Zu den botanischen Sehenswürdigkeiten des Schutzgebiets gehören die Hainburger Feder-Nelke (Dianthus lumnitzeri) und die Ruthenische Kugeldistel (Echinops ritro subsp. ruthenicus). Die Hainburger Feder-Nelke wächst auf Steinen und felsigen Hängen zu halbkugeligen Polstern heran, die eine Vielzahl weißer duftender Blüten hervorbringen. Die felsigen Steppen werden vom gelb blühenden Berg-Steinkraut (Alyssum montanum) oder der Weißen Fetthenne (Sedum album) besiedelt, und lichte Waldstandorte verziert der duftende und unübersehbare Spechtwurz (Dictamnus albus).

Ruthenische Kugeldistel Foto: commons.wikimedia.org
Der wiederhergestellte Teil der Wallburg aus dem 1. Jahrhundert v. Chr., geschützt durch eine Palisade und einen Wachturm, befindet sich an seinem ursprünglichen Standort. Foto: Menkynová, 2021

Sehenswürdigkeiten des Braunsbergs

Der Braunsberg beherbergt auch einen ehemaligen Steinbruch und mehrere kleine Höhlen. Die abwechslungsreiche Geschichte und die einzigartigen Naturwerte des Braunsbergs werden dem Besucher heute auch durch zahlreiche Informationen in Form von Steindenkmälern (Gedenkstein der Karpatendeutschen und Dr. Josef Lenz Gedenkstein), einer Schautafel zum Naturschutzgebiet oder einer Tafel mit anschaulich beschriebenen Wanderwegen präsentiert.

Vrch Braunsberg

Pohľad na majestátne vápencové skaly. Foto: Janišová

Vrch Braunsberg (346 m.n.m.)

s majestátnymi vápencovými skalami nájdeme priamo nad Hainburgom. Je jedným z troch kopcov Hainburských vrchov, ktoré ako jediné pohorie v Rakúsku patrí do Karpát. Prírodná rezervácia „NSG Braunsberg-Hundsheimerberg“ tu bola vyhlásená v roku 1978. Vďaka svojej polohe na rozhraní Álp, Karpát a Panónskej nížiny a dlhodobému vplyvu človeka patrí územie k prírodným klenotom. Svahy kopca pokrývajú rozsiahle skalné stepi, suché a polosuché trávnaté porasty, ktoré boli v minulosti intenzívne pasené. Tieto porasty patria k najvzácnejším a našli tu útočisko mnohé ohrozené druhy flóry a fauny. Pastva je doložená na starých mapách, kde je Braunsberg od 16. storočia vedený ako pasienok, resp. step. Ešte začiatkom 20. storočia sa tu cez deň pásol dobytok, kravy a kozy. Pozostatky bývalých pastvín sa na malých častiach územia zachovali dodnes. Pastva je čiastočne obnovená prostredníctvom starého a obzvlášť robustného plemena koňa Konik.

História územia

Najstaršie osídlenie Braunsbergu siaha do doby halštatskej (staršia doba železná) - približne 7. až 6. storočie p. n. l. Bolo tu aj významné keltské hradisko, ktoré v 2. až 1.storočí p. n. l. (neskorá doba železná) vytvoril keltský kmeň Bójov. Braunsberské a devínske hradisko spolu s opevneným strediskom v Bratislave tvorili v priestore Devínskej brány trojuholník významných centier tohto obdobia. Boli križovatkou významných obchodných ciest - jantárovej a dunajskej cesty. Pozostatkom a znázornením keltského osídlenia je zrekonštruovaná časť hradiska chráneného palisádovou stenou so vsadenou strážnou vežou.

Pasenie plemena Konik na vrcholovej plošine Braunsbergu. Foto: Menkynová, 2019
Ježibaba belasá rusínska Foto: commons.wikimedia.org

Živočíchy Braunsbergu

Územie sa vyznačuje mimoriadne bohatým zastúpením hmyzu. Nájdeme tu predovšetkým druhy obľubujúce slnečné, teplomilné, lesostepné až stepné lokality. Modlivku zelenú (Mantis religiosa) rozpoznáme podľa výraznej trojuholníkovej hlavy s veľkými očami. Sága stepná (Saga pedo) je veľká bezkrídla kobylka dorastajúca až do dĺžky 12 cm. Samček pavúka stepníka červeného (Eresus cinnaberinus) má výrazné červené sfarbenie so 4 až 6 čiernymi škvrnami. Z motýľov sa tu vyskytuje napr. očkáň skalný (Chazara briseis), z divých včiel murárky (Osmia mustelina, Osia mitis), z rovnokrídlovcov koník slovanský (Stenobothrus eurasius).

Rastliny Braunsbergu

V blízkosti keltskej pozorovateľne kvitnú v jarnom období botanické rarity, akými sú kavyle (rod Stipa). Sú to ozdobné trávy s plodmi, ktoré majú dlhé, páperisté osiny povievajúce vo vetre. Žltokvitnúci hlaváčik jarný (Adonis vernalis) nás zaujme výraznými kvetmi. Lesy na svahoch pohoria sú výrazne suchšie a značne sa líšia od lesov v dolnej časti kopca lemovanej Dunajom, kde sa nachádzajú lužné lesy. Lesné časti tvoria najmä porasty dubov plstnatých (Quercus pubescens) a javorov poľných (Acer campestre). Miestami možno pozorovať aj zastúpenie nepôvodných borovíc (Pinus sp.), pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima) či agáta bieleho (Robinia pseudoaccacia). K botanickým zaujímavostiam v rezervácii patrí klinček Lumnitzerov (Dianthus lumnitzeri) a ježibaba belasá rusínska (Echinops ritro subsp. ruthenicus). Klinček Lumnitzerov rastie na skalách a skalnatých svahoch, má biele voňavé kvety, ktoré vyrastajú zo sivozelených trsov. Ježibaba belasá rusínska má neprehliadnuteľné modré kvety zoskupené v guľovitom kvetenstve. Skalné stepi osídľuje žltokvitnúca tarica kopcová (Alyssum montanum), či rozchodník biely (Sedum album) a svetlé lesostepné stanovištia zdobí voňavý a neprehliadnuteľný jasenec biely (Dictamnus albus).

Zrekonštruovanú časť hradiska z 1. st. pred n. l., chráneného palisádovou stenou a strážnou vežou, nájdeme na jej pôvodnom mieste. Foto: Menkynová, 2021
Modlivka zelená je predátor, ktorý sa živí väčšinou hmyzom. Dospelá modlivka dosahuje dĺžku 6 až 7 centimetrov, tak ju určite neprehliadnete. Foto: Siklienka

Zaujímavosti Braunsbergu

Braunsberg v sebe ukrýva aj bývalý lom a viaceré malé jaskyne. Pestrú históriu a jedinečné prírodné hodnoty územia Braunsbergu dnes návštevníkom približujú aj mnohé informácie v podobe kamenných pamätníkov (pamiatka Karpatských Nemcov a Dr. Josefa Lenza), informačná tabuľa o prírodnom chránenom území či tabuľa s prehľadne popísanými turistickými trasami.